REGULAMIN ŚCIEŻEK ROWEROWYCH MTB TRAILS MIELEC

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1

1. Kompleks ścieżek rowerowych MTB TRAILS MIELEC w Mielcu (dalej zwany Kompleksem) zlokalizowany na obszarze lasów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Mielec i Nadleśnictwa Tuszyma, oraz administrowany jest przez Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER, zwanym dalej Administratorem.
2. Regulamin ścieżki, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz terenu, na którym jest on zlokalizowany rozumianym jako teren Kompleksu.
3. Wszystkie osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§ 2

1. Kompleks ścieżek rowerowych MTB TRAILS MIELEC jest ogólnodostępny i przeznaczony jest do użytkowania w celach turystycznych oraz rekreacyjnych. Za korzystanie z kompleksu nie pobiera się opłat.
2. Ze ścieżek rowerowych pierwszeństwo korzystania mają rowerzyści.
3. Nie dopuszcza się poruszania po ścieżkach pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.
4. Poszczególne odcinki Kompleksu mogą być okresowo zamykane, gdy występuje zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego, występuje duże zagrożenie pożarowe, wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna
5. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 4 Zarządca oznaczy teren tablicami: „Zakaz Wstępu”. Zarządca lub Administrator mogą wprowadzić zakaz korzystania z Kompleksu, gdy wystąpi uszkodzenie, zniszczenie infrastruktury.
6. Korzystający z Kompleksu powinni dostosować się do ograniczeń w jego użytkowaniu wprowadzanych przez Zarządcę lasu lub Administratora.
7. Za wszelkie wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator i Zarządca lasu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosować należy się do poleceń Administratora i Zarządcy lasu.

 

Należy pamiętać, że na trasie mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej/Administratora jak np.: złomy, wywroty, osuwiska, złamane konary itp.  Może też dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowanie szadzi lodowej.

 

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA OBIEKTU
§ 3

1. Kompleks ma charakter crossowy (terenowy) i trasy nie posiadają specjalnych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.
2. Użytkownikiem Kompleksu może być każda osoba fizyczna, która korzystając z niego będzie poruszała się sprawnym rowerem, przeznaczonym do jazdy terenowej,  używała atestowanego kasku, a podejmując decyzję o korzystaniu z Kompleksu czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

Specyfika uprawiania sportów rowerowych wymaga ostrożności, predyspozycji fizycznych i odpowiednich umiejętności. Nieuniknione upadki mogą nieść trudne do przewidzenia konsekwencje zdrowotne, prowadzące również do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia. Każdy kto świadomie podejmuje decyzję o korzystaniu z tras rowerowych na terenie Kompleksu czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

3. Pełnoletni Użytkownik korzysta z Kompleksu na własną odpowiedzialność.
4. Użytkownicy małoletni korzystają z Kompleksu tylko i wyłącznie pod opieką rodziców (opiekunów prawnych) lub za ich zgodą.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) organizatorzy zawodów, rajdów, wycieczek odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci lub dzieci pozostających pod ich opieką. Rodzice (opiekunowi prawni), organizatorzy imprez rowerowych zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
6. Zaleca się, aby Użytkownicy korzystający z kompleksu zawarli umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, uwzględniającą uprawianie sportu.

§ 4

1. Przed rozpoczęciem jazdy na danej trasie należy zapoznać się z jej przebiegiem poprzez obejrzenie jej na mapie i w terenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować ostrożność i nie zakłócać użytkowania trasy osobom, które po niej jeżdżą.
2. W Kompleksie, jak i w lesie zabrania się:

  • 1) zanieczyszczania gleby i wód,
  • 2) zaśmiecania,
  • 3) rozkopywania gruntu,
  • 4) niszczenia grzybów oraz grzybni,
  • 5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin,
  • 6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic,
  • 7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych,
  • 8) rozgarniania i zbierania ściółki,
  • 9) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez Zarządcę lasu,
  • 10) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk,
  • 11) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt,
  • 12) puszczania psów luzem,
  • 13) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

3. Użytkownik powinien korzystać z Kompleksu zgodnie ze swoimi umiejętnościami i wyznaczonym kierunkiem jazdy.
4. Użytkownik powinien zachować bezpieczną odległość od Użytkownika jadącego przed nim.
5. Należy zwracać uwagę na innych Użytkowników Kompleksu i zachowywać się w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób trzecich oraz samych siebie.
6. Użytkownik powinien dostosować prędkość jazdy do stopnia trudności odcinka trasy, swoich umiejętności i liczby Użytkowników na trasie.
7. Użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność przejeżdżając po mokrej, lub niestabilnej nawierzchni.
8. W trakcie jazdy po trasie obowiązuje zakaz zatrzymywania się, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych lub innych odpowiednio z daleka widocznych miejscach.
9. Użytkownik Kompleksu powinien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności na:

 • 1) stan zdrowa, kondycja, samopoczucie podczas korzystania z Kompleksu,
 • 2) warunki atmosferyczne,
 • 3) stan nawierzchni tras,
 • 4) występujące oblodzenia,
 • 5) ukształtowanie terenu,
 • 6) ruch pojazdów i pieszych.

10. Pierwszeństwo na skrzyżowaniach tras ma zawsze Użytkownik nadjeżdżający z prawej strony z wyjątkiem przypadków, w których znak ustąp pierwszeństwa stanowi inaczej.
11. Użytkownik dojeżdżając do skrzyżowania tras powinien zwolnić i upewnić się czy z prawej strony nie nadjeżdża inny Użytkownik Kompleksu
12. W miejscach przecięć tras Kompleksu z drogami leśnymi należy ustąpić drogę pojazdom poruszającym się po drogach.

§ 5

1. Za ewentualne wypadki na trasach rowerowych odpowiadają sami Użytkownicy
2. W razie wypadku, każdy z Użytkowników znajdujący się w pobliżu winien służyć pomocą poszkodowanemu.
3. Korzystający z Kompleksu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia bądź uszkodzenie elementów Kompleksu.

§ 6

1. Na trasie mogą znajdować się gałęzie i konary (złamane przez wiatr) oraz powalone drzewa. W przypadku napotkania niebezpieczeństwa tego typu należy usunąć je z trasy lub zgłosić ten fakt Zarządcy lasu i/lub Administratorowi. Nr telefonu: +48 669 324 889.
2. W przypadku zauważenia uszkodzenia urządzeń znajdujących się w Kompleksie, należy bezzwłocznie ten fakt zgłosić Zarządcy lasu i/lub Administratorowi. Nr telefonu: +48 669 324 889
3. Zauważone pożary należy zgłaszać pod numery: 112 lub 998.

§ 7

1. Na terenie Kompleksu obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • 1) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
 • 2) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • 3) prowadzenia psów bez smyczy,
 • 4) modyfikacji i przebudowy elementów tras,
 • 5) niszczenia urządzeń wchodzących w skład infrastruktury Kompleksu,
 • 6) niszczenia przyrody naturalnej,
 • 7) zaśmiecania,
 • 8) rozniecania ognia, palenia papierosów,
 • 9) jazdy w kierunku przeciwnym do wyznaczonego,
 • 10) jazdy poza wyznaczoną trasą.

2. Zabrania się korzystania z Kompleksu w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu Użytkowników. Przez sytuacje zagrażające bezpieczeństwu Użytkowników należy rozumieć:

 • 1) silny porywisty wiatr,
 • 2) ulewne deszcze, powyżej 0,50 cm wody na godzinę, trwające powyżej 24h,
 • 3) gradobicie,
 • 4) burze z piorunami,
 • 5) prace leśne prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie tras rowerowych,
 • 6) zakazy wstępu do lasu,
 • 7) zmrok,
 • 8) inne zagrożenia, które mogą spowodować nieszczęśliwy wypadek.

3. Należy unikać korzystania ze ścieżek w razie wystąpienia nagłych zdarzeń pogodowych (burze, porywiste wiatry itp.).
4. Administrator i Zarządca lasu nie odpowiadają za szkody powstałe w wyniku zaistnienia tego typu naturalnych zagrożeń pogodowych.

OZNAKOWANIE TRASY
§ 8

1. Pojedyncze strzałki na tabliczce oznaczają kierunek poruszania się Użytkowników
2. Kolor strzałek oznacza trudność danego odcinka, określoną w 3-stopniowej skali:

 • 1) niebieski-łatwy,
 • 2) czerwony-trudny,
 • 3) czarna-bardzo trudny

3. Strzałka podwójna oznacza odcinek dwukierunkowy.
4. Namiot oznacza miejsce zatrzymanie się na trasie.
5. Namiot ze strzałką przy nim oznacza kierunek do miejsca umożliwiającego zatrzymanie.
6. Numer na tabliczce oznacza kolejność znaków na trasie.
7. Wykrzyknik oznacza miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność.
8. Zakaz wjazdu oznacza zakaz poruszania się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
9. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

1. Administrator i Zarządca lasu nie ponoszą odpowiedzialności, względem Użytkowników, za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników w trakcie użytkowania tras rowerowych, w tym za zdarzenia, zderzenia i kolizje na terenie Kompleksu.
2. Administrator i Zarządca lasu nie ponoszą odpowiedzialności względem Użytkowników Kompleksu za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone na terenie Kompleksu.
3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Kompleksu jak i poleceń służb porządkowych wyznaczonych przez Administratora oraz służb porządku publicznego oraz zachowywanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej oraz z zachowaniem zasady fair play.
4. Użytkownicy Kompleksu zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy innych roszczeń w stosunku do Administratora lub Zarządcy lasu za doznane szkody podczas użytkowania Kompleksu. Tym samym Administrator lub Zarządca lasu oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności względem Użytkowników Kompleksu za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią podczas korzystania z Kompleksu.

§ 10

1. Administrator Kompleksu i Zarządca lasu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich nagrań, wywiadów, zdjęć z udziałem Użytkowników Kompleksu oraz opublikowania wyników zawodów w środkach masowego przekazu.
2. Każda osoba czy instytucja pragnąca wykorzystać w sposób komercyjny obiekt Kompleksu jest zobowiązana poinformować o tym fakcie innych Użytkowników Kompleksu poprzez zamieszczenie czytelnej, ostrzegawczej informacji o prowadzonych działaniach w widocznym miejscu przed miejscem realizowania czynności.
3. Podczas imprez organizowanych na terenie Kompleksu obowiązują zasady niniejszego Regulaminu oraz zasady Regulaminu organizatora imprezy.

§11

1. Korzystający z trasy MTB TRAILS MIELEC powinni przestrzegać i dostosować się do oznakowania tras oraz aktualnych przepisów:

 • 1) ustawy o lasach,
 • 2) ustawy o ochronie przyrody,
 • 3) ustawa o ochronie przeciwpożarowej lasu,
 • 4) prawa o ruchu drogowym,
 • 5) ustawy prawo łowieckie.

2. Każdorazowy wjazd na trasę jest traktowany jako akceptacja niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin zostanie umieszczony w widocznych miejscach w pobliżu tras.
3. Nieznajomość niniejszego Regulaminu, w związku z powszechnym dostępem do niego, nie może być uznana jako powód do wnoszenia przez Użytkowników Kompleksu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.

 

Administrator Zarządca